دهیاری اونلیق

دهداری آونلیق

دهیاری اونلیق دهیاری اونلیق بخشی از سلسله مراتب استانداری فرمانداری،شهرداری ،وبخشداری بوده که از سوی وزارت کشور تایید اما انتخاب اصلی این سمت از سوی شوراهای شهریاروستای آن منطقه که…

ادامه خواندندهداری آونلیق