دهیاری اونلیق

دهیاری آونلیق

دهیاری اونلیق دهیاری اونلیق درواقع بخشی از سلسله مراتب استانداری فرمانداری،شهرداری ،وبخشداری میباشد که از سوی وزارت کشور تایید  اما انتخاب اصلی این سمت از سوی شوراهای شهر یا روستای…

ادامه خواندندهیاری آونلیق