آونلیقاخبار سیاسی , فرهنگی و اجتماعی شهر میانه

شورای اسلامی اونلیق

شورای اسلامی اونلیق

اعضای شورای اسلامی اونلیق هر چهارسال یک بار از طرف اهالی انتخاب ومسئولیت اداره امور روستا و بخش های عمرانی و غیره …. را با انتخاب دهیاری کارآمد وکوشا برعهده می گیرد.

شورای اسلامی روستای آونلیق
شورای اسلامی روستای آونلیق
 درباره اونلیق بیشتربدانید,دانشنامه آزاد مردمانی بافرهنگ خون گرم ومهمان نواز وخوش قلب
شورای اسلامی اونلیق
شورای اسلامی اونلیق لوگودهیاری

Evinsasi اینستاگرام

شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

حداقل سن ۲۵ سال تمام

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه

ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای 200 خانوار

داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 ‌هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفرجمعیت

دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان

زمان ثبت نام شهرها :۱۶الی ۲۲ اسفند

زمان ثبت نام روستاها :۱۶الی۲۲فروردین

آگهی نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای آونلیق، بخش کندوان، شهرستان میانه
آگهی نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای آونلیق، بخش کندوان، شهرستان میانه 1400

اسامی اعضای 5نفر شورای اسلامی روستای آونلیق 1400به ترتیب آرا

 1. علیرضا بیرامی
 2. بهنام جوادی
 3. امیرهیبتی
 4. میثم جوادی
 5. پیمان الهیاری

آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي رو‌ستا مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هيأت‌وزيران

ماده ۱ ‌ـ‌ او‌لين جلسه هر دو‌ره شوراي اسلامي رو‌ستا، كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات، در تاريخ نهم ارديبهشت‌ماه() به دعوت بخشدار و با حضور دعوت‌كننده يا نماينده و‌ي تشكيل مي‌شود و با حضور دو ‌سوم اعضا رسميت مي‌يابد.

ماده ۲ ـ در او‌لين جلسه شورا هيأ‌ت‌رييسه سني شامل مسن‌ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و جوان‌ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌شود.

ماده ۳ ـ و‌ظايف هيأ‌ت‌رييسه سني اداره او‌لين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيأ‌ت‌رييسه دائم شورا مي‌باشد. تبصره ‌ـ‌ شورا موظف است يك هفته قبل از اتمام دو‌ره هيأ‌ت‌رييسه نسبت به انتخابات هيأ‌ت‌رييسه جديد اقدام نمايد.

ماده ۴ ـ اعضاي شورا در او‌لين جلسه خود از بين اعضاي شورا، هيأ‌ت‌رييسه شورا شامل رييس، نائب‌رييس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال() و نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش را انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۵ ‌ـ‌ رييس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خرو‌ج عضوي از شورا، مراتب را به بخشداري ذي‌ربط به طور كتبي گزارش دهد تا بخشدار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي و‌ي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.() تبصره‌ ـ‌ در صورتي‌كه عضو خارج شده از شورا عضو هيأ‌ت‌رييسه يا نماينده شورا در شوراي بخش باشد، شورا بايد در جلسه‌اي با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده و‌ي، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيأ‌ت رييسه و نماينده شورا در شوراي بخش را براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش انتخاب نمايد.()

ماده ۶ ‌ـ‌ عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل و‌اگذاري به ديگري نيست. هيچ‌يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غيرعضو ندارد.()

ماده ۷ ‌ـ‌ و‌ظايف رييس شورا به شرح زير است: ۱‌ـ‌ مسؤو‌ليت امور اداري و مالي شورا. ۲ـ اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات. ۳‌ـ‌ دعوت از اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضرو‌رت داشته باشد. ۴‌ـ‌ دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا. ۵‌ـ‌ ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا. ۶‌ـ‌ معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسؤو‌لان اجرايي، نهادها و سازمان‌هاي دو‌لتي در صورت درخواست آنها و نيز معرفي نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش. ۷‌ـ‌ امضاي احكام مسؤو‌ل و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا. ۸‌ـ‌ ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت رو‌شن به رييس شورا تقديم شده است به‌عنوان تذكر به دهيار. ۹ـ امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا. ۱۰ـ اعلام رو‌ز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه.()

ماده ۸ ‌ـ‌ نايب‌رييس شورا در غياب رييس شورا و‌ظايف او را انجام مي‌دهد و در مقابل شورا مسؤو‌ل است.()

ماده ۹ ‌ـ‌ و‌ظايف اعضاي هيأ‌ت‌رييسه و نحوه انجام مراسم تحليف به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي‌عالي استان‌ها مي‌رسد. () ‌

ماده ۱۰ ‌ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهاي داراي سه عضو و چهار نفر در شوراهاي داراي پنج عضو، رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.() ‌تبصره ‌ـ‌ حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (۵)، (۴)، (۳) و (۲) نفر رسميت مي‌يابند به ترتيب (۳)، (۳)، (۲) و(۲) رأي مي‌باشد.() ‌

ماده ۱۱ ‌ـ‌ محل تشكيل جلسات شورا، همچنين مكان نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي دهياري تعيين شود.() ‌

ماده ۱۲ ‌ـ‌ جلسات شورا به طور مستمر ماهي چهار بار تشكيل مي‌شود و ‌در صورت نياز، جلسات فوق‌العاده شورا با پيشنهاد دهيار، رييس شورا يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو ‌نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.() ‌

ماده ۱۳ ‌ـ‌ شورا با تأ‌ييد شوراي بخش مي‌تواند فعاليت‌هاي سالانه و همچنين برنامه‌هاي آينده خود را كه جنبه عمومي دارد پس از تصويب با و‌سايل ممكن به اطلاع اهالي رو‌ستا برسانند.() ‌

ماده ۱۴ ‌ـ‌ شوراهاي و‌اقع در حريم شهرها، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها هستند.() ‌

ماده ۱۵ ‌ـ‌ هر عضو شورا مي‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب شورا امكان‌پذير است. ‌

ماده ۱۶ ‌ـ‌ عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رييس شورا تقديم نمايد و رييس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي‌تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد. ‌

ماده ۱۷ ‌ـ‌ براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي‌شود، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي‌نمايد و مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنند و پس از آن رأي‌گيري انجام مي‌شود. ‌

ماده ۱۸ ‌ـ‌ هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد، قابل طرح در شورا نيست. ‌

ماده ۱۹ ‌ـ‌ غيبت از جلسات شورا با اطلاع رييس شورا امكان‌پذير است.() ‌تبصره ۱ ـ تشخيص موجه‌بودن غيبت و تأ‌خير در جلسات شورا بر عهده شورا مي‌باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تأ‌خير با رييس شورا خواهد بود. () ‌تبصره ۲ ـ رسيدگي به موجه و غيرموجه‌ بودن تأ‌خير در پايان همان جلسه و غيبت در او‌لين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد و عضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه‌بودن غيبت به رييس شورا ارايه دهد. () ‌

ماده ۲۰ ـ در مواردي‌كه براساس قوانين و مقررات نماينده‌اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند، نماينده يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند.() ‌تبصره ‌ـ‌ نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در او‌لين جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رييس شورا ارايه نمايند.

‌ماده ۲۱ ‌ـ‌ موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي شوراي اسلامي بخش، بخشدار يا دهيار ذي‌ربط و با تشخيص رييس شورا در دستور كار شورا قرار مي‌گيرد.() ‌

ماده ۲۲ ‌ـ‌ صورت‌جلسات شورا بايد طوري تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه، اسامي اعضاي حاضر و غايب، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضران، در صورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح‌ شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.() ‌

ماده ۲۳ ‌ـ‌ شورا موظف است نسخه‌اي از كليه مصوبات خود را حداكثر تا ده رو‌ز به نمايندگان حوزه انتخابيه، شوراي بخش، دهيار و مسؤو‌لان اجرايي ذي‌ربط ارسال نمايد.() ‌

ماده ۲۴ ‌ـ‌ شورا موظف است در نيمه دو‌م فرو‌ردين هر سال گزارش كار سالانه خود را تنظيم و به شوراي اسلامي بخش و بخشدار ارسال نمايد.() ‌

ماده ۲۵ ـ دستور جلسات شورا بايد به ترتيب و‌صول پيشنهادات و با توجه به او‌لويت‌ها از طرف هيأ‌ت رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد. ‌تبصره۱ ‌ـ‌ درصورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص او‌لويت با هيأ‌ت‌رييسه خواهدبود. ‌تبصره ۲ ‌ـ‌ با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت. ‌

ماده ۲۶ ـ رييس شورا مي‌تواند قبل از و‌رو‌د در دستور جلسه به مدت حداكثر ده دقيقه در مورد مسائل مهم رو‌ز شوراها مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضرو‌ري باشد، به اطلاع آنها برساند. ‌تبصره ‌ـ‌ در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضا، رييس جلسه به او تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد. ‌

ماده ۲۷ ـ اخطار راجع به منافي‌بودن پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات جاري يا آيين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است. ‌

ماده ۲۸ ‌ـ‌ در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي، در همان جلسه يا در جلسه بعد، با تشخيص هيأ‌ت‌رييسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد. ‌

ماده ۲۹ ‌ـ‌ شورا در صورت نياز و با مسؤو‌ليت خود مي‌تواند به منظور مشورت در زمينه موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از اشخاص غيرعضو دعوت به شركت در جلسه بدو‌ن حق رأي نمايد.() ‌

ماده ۳۰ ‌ـ‌ شورا مي‌تواند در ارتباط با و‌ظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌هاي دو‌لتي درخواست نمايد.() ‌تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه طرح‌هاي مشترك بوسيله چند رو‌ستا به مورد اجرا گذارده مي‌شود انجام آن علاو‌ه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.() ‌

ماده ۳۱ ‌ـ‌ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا رييس شورا موارد را به صورت و‌اضح به دهيار تذكر كتبي خواهد داد. ‌در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رييس شورا سؤال را كتباً به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده رو‌ز پس از ابلاغ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي و فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد. چنانچه دهيار از حضور استنكاف و‌رزيده يا پاسخ قانع‌كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و شورا مي‌تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرد جديدي را انتخاب نمايد.() ‌

ماده ۳۲ ‌ـ‌ نحوه اداره جلسات، رأي‌گيري و بررسي پيشنهادهاي و‌اصل‌شده براساس دستورالعملي() است كه به تصويب شوراي‌عالي استان‌ها مي‌رسد. ‌

ماده ۳۳ ‌ـ‌ هر تيره از عشاير كوچ‌رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم يك رو‌ستا است و شوراي اسلامي آن بر اساس اين آيين‌نامه عمل مي‌كند. ()

درباره شورای روستا بیشتر بدانید

 

شماره تماس اماکن دولتی بخش کندوان
شماره تماس اماکن دولتی بخش کندوان. میانه. آذربایجان شرقی

امور داخلی و تشكیلات شورای اسلامی روستا

ماده 2 :
اعضای شورا موظفند حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از قطعی شدن انتخابات و در روزی كه بخشداری بطور كتبی اعلام می‌نماید اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نمایندة وی و به ریاست مسن‌ترین عضو حاضر تشكیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد كنند و آن را امضا نمایند.
«من در برابر كلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات كشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همة زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته، و مادام كه در شوراهای اسلامی روستا عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.»

 • تبصره 1 : پیروان اقلیتهای دینی رسمی به جای كلام الله مجید باید به كتاب مقدس خود سوگند یاد كنند.
 • تبصره 2 : هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شود، موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا، به ترتیب مذكور در متن ماده سوگند یاد نماید.

ماده 3 :
سمت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئیس و حداقل یك منشی و در شوراهای دارای سه عضو رئیس، نایب رئیس و منشی می‌باشد. كه برای مدت دو سال از سوی اعضای شورا انتخاب می‌شوند.

ماده 4 :
در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور بخشدار و یا نماینده وی اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود هیأت رئیسه شورای مذكور در ماده 3 این آئین‌نامه را برای مدت دو سال انتخاب نمایند.

ماده 5:
در صورتی كه هر یك از اعضاء بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را به بخشداری محل كتباً گزارش دهد تا بخشداری از اعضای علی‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طی مراحل مورد نیاز مانند صدور كارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا را بنماید.

 • تبصره : در صورتی كه عضو خارج شده از شورا رئیس و یا نایب رئیس آن باشد شورا باید در جلسه‌ای با هماهنگی بخشدار و حضور نمایندة وی، رئیس یا نایب رئیس را برای مدت باقیماندة هیأت رئیسه انتخاب نماید.

ماده 6 :
فرد یا افرادی كه از عضویت شورا خارج می‌شوند موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، كارت عضویت خود را تحویل بخشداری ذیربط نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 7 :
مهر شورا، حداكثر ظرف مدت یك هفته از شروع به كار رسمی شورا توسط بخشدار، تحویل رئیس شورا خواهد شد.

ماده 8 :
اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سایریان اعم از عضو و غیرعضو را ندارند.

ماده 9 :
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها می‌باشند.

وظایف رئیس شورا

ماده 10 :
رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای یك حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارتست از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شركت در جلسات، تقسیم كار بین اعضاء برای پیگیری مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامة دعوی، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كلیه اسناد و مكاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش كتبی عملكرد ماهانه از دهیار.

 • تبصره : در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس آن می‌باشد.

وظایف منشی یا منشیان شورا

ماده 11 :
وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آن، تهیه گزارش از عملكرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، ثبت و ضبط صورت كلیه اموال و دارائیهای شورا و انجام امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری، همكاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.

 • تبصره : در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی نایب رئیس شورا انجام می‌شود.

جلسات و تصمیمات شورا

ماده 12 :
جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو، تشكیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود.

 • تبصره : حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی كه با 5 و یا 4 نفر تشكیل می‌شود سه رأی و در جلساتی كه با 3 و یا 2 نفر تشكیل می‌یابد دو رأی می‌باشد.

ماده 13 :
محل دهیاری و محل تشكیل جلسات شورا، همچنین مكان نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك شورا باید در مكان مشخص و مناسب بوده و با هماهنگی شورای بخش تعیین شود.

ماده 14 :
جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشكیل می‌شود و در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشكیل خواهد شد.

ماده 15 :
شورا با تأیید شورای بخش می‌تواند فعالیت‌های سالانه و همچنین برنامه‌های آینده شورا كه جنبه عمومی دارد را پس از تصویب در جلسات شورا با وسایل ممكن به اطلاع اهالی روستا برساند.

ماده 16
هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تأیید بخشدار ذیربط می‌تواند اقدام به تشكیل جلسه عمومی از اهالی نماید.

ماده 17 :
موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر یك از اعضاء و یا تقاضای كتبی شورای اسلامی بخش، بخشدار و یا دهیار در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 18 :
صورتجلسات شورا باید بگونه‌ای تنظیم شود كه در آن تاریخ و دستور كار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یك از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

 • تبصره 1 : كلیه اعضای حاضر باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند.
 • تبصره 2 : مدعوین حاضر در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورتجلسات را امضاء، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 19 :
شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از كلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفید دیگر را جهت اطلاع بخشدار و شورای اسلامی بخش ذیربط ارسال دارد. همچنین نسخه‌ای از مصوباتی كه مربوط به دستگاههای دیگر است را به آن دستگاه ارسال نماید.

ماده 20 :
شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اصل را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش، نسخه دوم را به منظور اطلاع بخشدار محل ارسال كند و نسخه سوم را بعنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید.

ماده 21 :
تمامی مكاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.

ماده 22 :
تمامی مكاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئیس و در صورت غیبت او نایب رئیس شورا باشد.

ماده 23 :
شورا می‌تواند با مسئولین اجرایی تا سطح شهرستان مستقیماً مكاتبه نماید و در صورت نیاز به مكاتبه با مسئولین بالاتر از طریق شورای اسلامی بخش و در صورت نبودن شورای بخش از طریق بخشدار محل اقدام نماید.

ماده 24 :
شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی، طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.

ماده 25 :
مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمایند كه در این صورت بر طبق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد. نظر هیأت حل اختلاف استان مبنی بر تأیید یا رد مصوبه قطعی و لازم‌الاجراء است. چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننماید مصوبه لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 26 :
در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می‌تواند طی دعوتنامه كتبی و با تعیین زمان و دستور كار جلسه از او جهت شركت، دعوت بعمل آورد و دهیار موظف به شركت در جلسه مزبور می‌باشد.

ماده 27 :
در صورت خودداری دهیار از شركت در جلسه شورا می‌تواند به دهیار تذكر دهد و در صورت تكرار مجدد توبیخ و یا بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

ماده 28 :
در صورت درخواست كتبی شورای بخش، بخشدار و یا دیگر دستگاه‌های وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذیربط از شورا جهت تشكیل جلسه، مشتمل بر زمان، دستور كار و ضرورت تشكیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 29 :
شورا درصورت نیاز و با مسئولیت خود می‌توان-د به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی كه در دستور كار خود قرار داده است از نمایندگان دستگاههای ذیربط در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همكاری نماید.

ماده 30 :
شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارت و سازمانهای دولتی، درخواست نماید و آن ادارات و سازمانها موظف به همكاری می‌باشند.

ماده 31 :
شورا موظف است یك ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود، صورتی از كلیه فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی كه در طول دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجراء دارد در سه نسخه تهیه و نسخه اول و دوم را برای شورای اسلامی بخش و بخشداری ذیربط ارسال و نسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداری نماید.

ماده 32 :
هرگاه عضوی بیش از 6 جلسة متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخیص شورا) در جلسات شورا شركت نكند موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی كشور ارجاع خواهد شد.

ماده 33 :
در صورت درخواست بخشداری ذیربط مبنی بر معرفی عضو منتخب شورا برای تكمیل اعضای شورای اسلامی بخش شورا موظف است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداری معرفی نماید.

ماده 34 :
هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، حد نصاب لازم، مندرج در ماده 12 همین آئین‌نامه را برای تشكیل جلسات از دست بدهد، طبق ماده 31 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد.

 • تبصره : تا تجدید انتخابات و تشكیل مجدد شورا، وظایف آن به وسیله شورای اسلامی بخش انجام خواهد شد.

امور مالی

ماده 35 :
شورا موظف به همكاری با شورای اسلامی بخش جهت گردآوری اطلاعات صحیح به منظور وضع عوارض متناسب با تولیدات كشاورزی و درآمدهای كسب و پیشه اهالی روستا به منظور تأمین بخشی از بودجه‌های عمرانی حوزه بخش می‌باشد.

ماده 36:
شورا موظف است بر حسن اجرای مقررات مربوط به جمع‌آوری عوارض وضع شده از سوی شورای اسلامی بخش و واریز آن به حسابهای مربوطه از سوی مودیان و یا دهیار، نظارت كامل داشته باشد.

ماده 37:
تمامی درآمدها اعم از كمكهای بلاعوض مردم، عوارض دریافتی از اهالی، درصورت تخصیص كمكهای دولت برای اجرای برنامه‌های عمرانی و سایر ردیفهای دریافتی باید بر طبق برنامه‌هایی كه قبلاً به صورت بودجه سالانه و در قالب طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد.

 • تبصره 1 : در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه سالانه، شورا می‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظیم و پس از تأیید شورای بخش اجرا نماید.
 • تبصره 2 : در مواردی كه طرحهای مشترك بوسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده می‌شود انجام آن علاوه بر تصویب شورا باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد.

ماده 38 :
شورا و دهیار موظفند به منظور حفظ و نگهداری كلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی كه در طول هر دوره فعالیت قانونی تحصیل می‌نمایند حسابی را در نزد یكی از نزدیكترین شعب بانكهای كشور به نام شورا افتتاح نمایند و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز كنند.

ماده 39 :
هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، باید در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی كه از قبل به تصویب شورا رسیده است و با امضای رئیس و امضای منشی و مهر شورا باشد.

ماده 40 :
شورا مكلف است كلیه فعالیتهای مالی خود و دهیاری، اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبه‌ای و بر طبق فرمهای دریافتی به اطلاع شورای اسلامی بخش برساند.

ماده 41 :
شورا باید در پایان هر سال مالی، ترازنامه مالی خود و دهیاری را طبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممكن انتشار دهد.

ماده 42 :
شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهارساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی، بودجه جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را در سه نسخه تنظیم نماید و در اولین روز اسفند همان سال نسخه اصل را برای بخشدار مربوطه و نسخه دوم را به شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه سوم را بعنوان سابقه در دفاتر شورا بایگانی نماید.

 • تبصره : شورای اسلامی بخش و بخشدار مربوطه می‌توانند نظرات اصلاحی و تكمیلی خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام نمایند تا در صورت تجدیدنظر، آنرا در شورا مطرح و پس از تصویب به صورت متمم بودجه به مراجع مذكور ارسال دارد.

ماده 43 :
تمامی اموال دهیاری اعم از منقول و غیرمنقول به ترتیب تحویل اعضای شورا و دهیار می‌باشد و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مسئول می‌باشند.

ماده 44 :
خرید یا فروش كلیه اموال منقول و اجاره مكانهای لازم برای شورا و دهیاری یا كرایه دادن اماكن متعلق به دهیاری با تصویب دوسوم كل اعضاء و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دوسوم اعضا و طی مراحل فوق باید به توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد.

 • تبصره : عواید حاصل از فروش و اجاره داراییهای دهیاری باید به محض دریافت به حساب بانكی دهیاری واریز شود.

ماده 45 :
مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثه و وسایل اداری، دفاتر و حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات از محل بودجه ماده 37 این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.

 • تبصره : نحوه و میزان حق‌الزحمه شركت اعضاء در جلسات طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تهیه می‌كند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 46:
دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قانونی خود، صورت كاملی از كلیه اموال و داراییهای شورا و دهیاری را تنظیم و در اولین روز شروع به كار رسمی دهیار جدید، آن را به وی، طبق صورت‌جلسه جدید تحویل نماید و نسخه‌هایی از آن را به شورای اسلامی روستا، بخش و بخشداری ذیربط ارسال نماید.

ماده 47 :
فعالیت دهیار در سمت دهیاری تمام وقت می‌باشد و حقوق ماهیانه وی از محل بودجه ماده 37 این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.

 • تبصره 1 : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت، فعالیت دهیار نیمه‌وقت می‌باشد و در صورت نیاز به كار تمام وقت، با توافق شورای بخش و ارایه راه‌های تأمین حقوق وی امكان‌پذیر می‌باشد.

ماده 48 :
چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد، می‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید.

شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

ماده 49 :
شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 51 این آیین‌نامه، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید.

ماده 50 :
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و داراییهای نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول كه در اختیار دهیاری می‌باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن را دارد.

ماده 51 :
شرایط احراز سمت دهیار:

 • الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
 • ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
 • ج) داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل
 • د) سكونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا
 • ه- ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام كار
 • و) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
 • o  تبصره : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات كمتر برای تصدی سمت دهیار اقدام نماید.
 • ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • ح) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد
 • ط) داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت
 • ی) عدم اشتغال به كار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری
 • ك) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری
 • ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد
 • تبصره : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت كه دهیار به طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید رعایت بند «ی» و «ك» الزامی نمی‌باشد.

ماده 52 :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حكم شروع بكار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 • تبصره : دهیار موظف است حداكثر یك هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیار، كارت و حكم خود را تسلیم شورا نماید.

ماده 53 :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی كه از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت كشور، آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.

ماده 54 :
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد

 • 1- فوت و جنون
 • 2- از دست دادن هر یك از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا
 • 3- قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا
 • 4- عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)
 • 5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون كسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.
 • 6- صدور حكم محكومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال از خدمت.

ماده 55 :
چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملكرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذكر كتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به دهیار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ، قانع‌كننده تشخیص داده نشود، طی جلسة دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اكثریت مطلق اعضا، دهیار را بركنار كند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 56 :
دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سئوالات در رأس موعد و محل مقرر اقدام نماید.

ماده 57 :
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مكتوب ارسال نماید.

ماده 58 :
دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و كار خود در محل دهیاری را برای اطلاع اهالی در مكانی مناسب نصب نماید.

ماده 59 :
به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی كشور در روستاها، وزارت كشور مسئول آموزش‌های لازم اعضای شوراها و نیز مجریان قانون مذكور بوده و نیز موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.

این آیین‌نامه مستند به مادة 94 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت كشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیأت وزیران رسید.

 

دهیاری اونلیق

 

مدیر وبلاگ

مشغول شدن به علایق فردی خودش یک امتیاز مثبت در زندگی است. از کودکی مشغول انجام و یادگیری هرآنچه که دوست داشتم شدم؛ چندسالی است که هنر و دنیای رنگارنگ IT بخشی از علایق و کار من بوده است. اما اکنون اینجا هستم تا هم خود یادبگیرم و هم برای شما بنویسم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا