آونلیق

دهیاری آونلیق

دهیاری اونلیق

دهیاری اونلیق

دهیاری اونلیق درواقع بخشی از سلسله مراتب استانداری فرمانداری،شهرداری ،وبخشداری میباشد که از سوی وزارت کشور تایید  اما انتخاب اصلی این سمت از سوی شوراهای شهر یا روستای آن منطقه که ازسوی مردم انتخاب شدندانجام میشود.که در زمان قدیم دهبان نیز نام برده میشد

بیشتربدانید

دهیاری اونلیق
دهیاری اونلیق
آگهی نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای آونلیق، بخش کندوان، شهرستان میانه
آگهی نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای آونلیق، بخش کندوان، شهرستان میانه 1400

اینستاگرام

شرايط احرازسمت دهيار

1- تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران

2- اعتقادبه مباني جمهوري اسلامي وقانون اساسي

3- داشتن حداقل25سال وحداكثر65سال سن وحتي المقدورمتاهل باشد.

4- سكومت درزمان تصدي سمت دهيار درروتا

5- برخورداري ازتوانايي جسمي وروحي براي انجام كار

6- دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

تبصره : درصورت عدم وجودفردي باتحصيلات مناسب،شوراميتواند باتوافق شوراي بخش نسبت به تعيين فردي باتحصيلات كمتر براي سمت دهياري اقدام نمايد.

7- داشتن حسن شهرت وعدم اعتياد به موادمخدر

8- نداشتن محكوميت كيفري كه موجب محروميت ازتمام يا بعضي حقوق اجتماعي باشد.

9- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ازخدمت.

10- عدم اشتغال به كاردولتي درزمان تصدي دهياري.

11- اشتغال تمام وقت درسمت دهياري.

12- دهيارنميتواندهمزمان عضوشوراي روستا باشد.

تبصره : درروستاهاي كمتراز 1500 نفرجمعيت كه دهياربه طورنيمه وقت فعاليت مي نمايد رعايت بند 10 و 11  الزامي نمي باشد.

ماده 47 : چنانچه شورا به وجود فردي شاغل دردستگاههاي دولتي ويا وابسته به دولت براي تصدي سمت دهيار نيازداشته باشد، مي تواندبه عنوان ماموربه خدمت ازطريق بخشداري ازسازمان متبوع درخواست نمايد.

ماده52 : مدت خدمت دهيار اززمان صدورحكم شروع به كار رسمي چهارسال ميباشد وانتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره : دهيارموظف است حداكثريك هفته پس ازپايان خدمت ازسمت دهياري، كارت وحكم خودراتحويل شورا نمايد.

ماده 53 : دهيارموظف است دربدو خدمت وپس ازآن درمواقعي كه ازقبل توسط بخشدار اعلام مي گردد براساس برنامه هاي پيش بيني شده ازسوي وزارت كشور آموزشهاي موردنياز راطي نمايد.

مواردپايان خدمت دهيار

ماده 54 : خدمت دهياردرموارد زير به پايان ميرسد:

1- فوت وجنون

2- ازدست دادن هريك ازشرايط احرازسمت دهياربه تشخيص شوراي روستا

3- قبول استعفا ازسمت دهياري توسط شورا

4- عزل دهيار باراي اكثريت اعضاي شورا (با رعايت مقررات مربوطه)

5- عدم حضوردرمحل خدمت بيشتراز 15 روز بدون كسب مجوز ازشورا و يا نداشتن عذر موجه به تشخيص شورا.

6- صدورحكم محكوميت ازطرف مراجع صالح قضايي مبني برانفصال ازخدمت.

7- حجر دهيار

ماده 55 : چنانچه يك ياچند نفرازاعضا شورا نسبت به عملكرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض ويا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شوراموارد را به صورت واضح به دهيارتذكر كتبي خواهندداد ودرصورت عدم رعايت مفادموردتذكر موضوع بصورت سئوال مطرح خواهدشد كه دراين صورت رئيس شورا سئوال راكتبآ به دهيارابلاغ خواهدكرد وحداكثر ظرف مدت 10 روز پس ازابلاغ دهيارموظف به حضوردرجلسه عادي يا فوق العاده شورا وپاسخ به سئوال مي باشد. چنانكه دهيار ازحضورخودداري كرده ويا پاسخ دهيارقانع كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرارميگيرد وشورا مي تواندبا راي اكثريت مطلق اعضا دهيار رابركنار وفردجديدي را انتخاب نمايد.

ماده 56 : دهيارموظف است گزارشهاي مورد درخواست شورا را تهيه ودرموعدمقرر براي آن ارسال نمايد ودرصورت تقاضاي شورا مبني برحضور دهيار وپاسخگويي به سئوالات، درراس موعد ومحل مقرراقدام نمايد.

ماده 57 :  دهيارموظف است گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري را براي شورا ورونوشت آن را به طور مكتوب به بخشداري ارسال نمايد.

ماده 58 :  دهياربايدتابلويي ازساعت حضور وكارخود درمحل دهياري را براي اطلاع اهالي درمكاني مناسب نصب نمايد.

شرح وظایف دهیاری ها
ماده 10 – وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :
 • 1- بهبود وضع زیست محیطی روستا
 • 2- کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم
 • 3- تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت
 • 4- مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا
 • 5- همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت تثبیت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط
 • 6- تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی
 • 7- همکاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا
 • 8- تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج ، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا
 • 9- اجرای مصوبات شورا
 • 10- همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ،‌حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی
 • 11- اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .
 • 12- مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری
 • 13- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آ ن ها
 • 14- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط
 • 15- ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار
 • 16- حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا
 • 17- ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری
 • 18- تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی
 • 19- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین
 • 20- مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها ، نانوایی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط
 • 21- برآورد ، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب
 • 22- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا
 • 23- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها میدان ها ، پارک ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی ف مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا
 • 24- تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان
 • 25- کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی)
 • 26- مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری های واگیر
 • 27- جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار
 • 28- انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره
 • 29- ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها
 • 30- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا
 • 31- همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماری ها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر
 • 32- تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات
 • 33- صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و سایر مقررات
 • 34- همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدوزر پروانه های کسب
 • 35- معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امکانات
 • 36- همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط
 • 37- مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط
 • 38- پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی
 • 39- همکاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و. بلایای طبیعی
 • 40- گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (ه) ماده (68) قانون شوراها
 • 41- همکاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضیواقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا
 • 42- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط
 • 43- همکاری با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب
 • 44- پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت
 • 45- اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازمالرعایه است .
 • 46- پیشنهاد نام گذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم
 • 47- شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه های ذی ربط

بیشتربدانید

[rank_math_contact_info]

دهیاری اونلیق
دهیاری اونلیق

 شورای اسلامی اونلیق

مدیر وبلاگ

مشغول شدن به علایق فردی خودش یک امتیاز مثبت در زندگی است. از کودکی مشغول انجام و یادگیری هرآنچه که دوست داشتم شدم؛ چندسالی است که هنر و دنیای رنگارنگ IT بخشی از علایق و کار من بوده است. اما اکنون اینجا هستم تا هم خود یادبگیرم و هم برای شما بنویسم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا