شورای اسلامی اونلیق

شورای اسلامی اونلیق

شورای اسلامی اونلیق  شورای اسلامی اونلیق هر چهارسال یک بار از طرف مردم انتخاب میشود ومسئولیت و اداره امور بخش های عمرانی وغیره را با انتخاب دهداری کارامد وکوشا برعهده…

ادامه خواندنشورای اسلامی اونلیق